วายเมทเหล็กรีดเย็น-มอก

ตะแกรงเหล็กวายเมท AI คืออะไร

ตะแกรงเหล็กวายเมท AI เป็นตะแกรงเหล็กวายเมทสำเร็จรูปซึ่งใช้วัตถุดิบคุณภาพที่ผ่านกระบวนการรีดเย็น นำมา เชื่อมสปอตหลอมเป็นเนื้อเดียวกันด้วยเครื่องจักรที่มีความละเอียดสูง จึงทำให้ได้ตะแกรงเหล็กวายเมทที่มีจุดเชื่อมและ ระยะห่างคงที่ มีความแข็งแรงและประหยัดเวลา สามารถควบคุมงบประมาณและคุณภาพของการก่อสร้างได้ดียิ่งขึ้น

A.I.WIRE MESH STEEL CO.,LTD
www.aiwiremeshsteel.com

สอบถามข้อมูล ขอใบเสนอราคา / สั่งซื้อ